Sermons from Říjen 2018

Kázání 21. 10. 2018

Jeremiáš 29:4-14 4 Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: 5 Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. 6 Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. 7 Usilujte o prospěch města, do […]

Kázání 14. 10. 2018

1. Jan 2:14-17 14 Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. 15 Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě […]

Kázání 7. 10. 2018

Lukáš 17:11-19 11 Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. 12 Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál 13 a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 14 Když je uviděl, řekl jim: „Jděte se ukázat kněžím.“ A jak šli, byli očištěni. 15 Jakmile jeden z […]

Kázání 30. 9. 2018

Jozue 1:7-9 7 Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. 8 Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, […]