Sermons from Březen 2018

Kázání 23. 3. 2018

Zachariáš 13:7-9 Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, ať se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se […]

Kázání 9. 3. 2018

Jan 18:28-32 Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. „Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se. „Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,“ odpověděli. „Nechte si ho,“ řekl jim Pilát. „Suďte ho podle vlastního zákona.“ „My nesmíme […]