Sermons from Říjen 2017

Kázání

Filipským 2:12-15 12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. 13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! 14Všechno dělejte bez reptání a dohadování, 15abyste byli nezkažení a […]

Kázání

Marek 10:17 – 22 17 Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“ 18 „Proč mě nazýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh. 19 Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i […]

Kázání

1. Mojžíšova 25:20 – 26 20 Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. 21 Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala.22 Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: „Proč se mi tohle děje?“ A […]