Sermons by Lukáš Sztefek

Kázání 2. 4. 2018

2. Letopisů 34:1-4 Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida. Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a […]