Sermons by Jiří Kaleta

Kázání 30. 9. 2018

Jozue 1:7-9 7 Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. 8 Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, […]

Kázání 23. 3. 2018

Zachariáš 13:7-9 Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, ať se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi, praví Hospodin, budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v ní zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako se […]