Kázání a přednášky ve sboru SCEAV v Komorní Lhotce. Kázání jsou dostupná volně ke stažení se souhlasem jejich autorů. Nahrávky jsou uloženy ve formátu MP3, 56kbps/44kHz. Starší audio záznamy jsou dostupné zde.

Kázání 28. 10. 2018

2. Královská 22:8-11 8 Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: „Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona.“ Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl. 9 Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: „Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu.“ 10 […]

Kázání 21. 10. 2018

Jeremiáš 29:4-14 4 Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: 5 Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. 6 Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. 7 Usilujte o prospěch města, do […]

Kázání 14. 10. 2018

1. Jan 2:14-17 14 Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. 15 Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě […]