Kázání 9. 3. 2018

Jan 18:28-32

Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. „Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se. „Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,“ odpověděli. „Nechte si ho,“ řekl jim Pilát. „Suďte ho podle vlastního zákona.“ „My nesmíme nikoho popravit,“ odpověděli židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí má zemřít.)