Sermons from Únor 2018

Kázání

2. Korintským 12:7-10 7 Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten,Num 33:55 satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. 8 Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, 9 ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně […]

Kázání

1. Petrův 1:18-21 18 Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, 19 ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny 20 předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. 21Díky […]

Kázání

Marek 8:31-35 31 Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32 Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky […]