Sermons by Renáta Firlová

Kázání

Izaiáš 45:18-21 18 Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: Já jsem Hospodin a žádný jiný není. 19 Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ […]

Kázání

Zjevení Janovo 3:7-13 7 „Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: [b] 8 Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi […]

Kázání

Žalm 121 Poutní píseň. K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? 2 Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! 3 On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. 4 Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! 5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravici dá ti stín. 6 Neublíží ti slunce […]