Sermons by Renáta Firlová

Kázání

1. Mojžíšova 25:20 – 26 20 Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. 21 Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala.22 Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: „Proč se mi tohle děje?“ A […]

Kázání

Rút 2:2 – 12 2 Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: „Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?“ „Jdi, má dcero,“ odpověděla Noemi. 3 Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) 4 Vtom z Betléma přišel Boáz. „Hospodin s […]