Sermons by Eduard Mitrenga

Kázání 26. 8. 2018

1. Mojžíšová 4:1-16 Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: „Získala jsem od Hospodina muže!“ Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z […]

Kázání 9. 3. 2018

Jan 18:28-32 Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. „Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se. „Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,“ odpověděli. „Nechte si ho,“ řekl jim Pilát. „Suďte ho podle vlastního zákona.“ „My nesmíme […]