Sermons by Boleslav Firla

Kázání 25. 2. 2018

Židům 11:8-10 Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ní ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem […]

Kázání

Marek 8:31-35 31 Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32 Protože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a začal ho kárat. 33 Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky […]

Kázání

Jeremiáš 9:22 22 Tak praví Hospodin: „Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. 23 Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin.“

Kázání

Jan 2:1-11 Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka 2 a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“ 4 „Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“ 5 Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“ 6 Stálo tam šest kamenných […]

Kázání

20 Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, 21 kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.