Sermons by Boleslav Firla

Kázání 28. 10. 2018

2. Královská 22:8-11 8 Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: „Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona.“ Předal knihu Šafanovi a ten si v ní četl. 9 Písař Šafan pak šel ke králi a podal mu zprávu: „Tví služebníci vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu.“ 10 […]

Kázání 14. 10. 2018

1. Jan 2:14-17 14 Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. 15 Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě […]

Kázání 23. 9. 2018

2. Královská 5:15-19 Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal zpátky k Božímu muži. Předstoupil před něj a řekl: „Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary.“ Elíša ale odpověděl: „Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!“ […]

Kázání 16. 9. 2018

Lukáš 7:11-17 Nedlouho poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. „Neplač,“ řekl jí. […]

Kázání 22. 7. 2018

Jan 5:1-14 Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda,někt. rukopisy Bet-zatha, jiné Betsaida u něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Do rybníka totiž občas sestupoval anděl a vířil vodu. Kdo po tom zvíření vstoupil […]