Sermons by Boleslav Firla

Kázání

Lukáš 21:20 – 28 20 „Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza.21 Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. 22 Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. 23 Běda bude v těch dnech těhotným […]

Kázání

O deseti družičkách Matouš 25:1-13 „Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. 2 Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových. 3 Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. 4 Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. 5 Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. 6 O půlnoci […]

Kázání

1. Tesalonickým 5:1-6 1O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. 2Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. 3Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. 4Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. 5Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme […]

Kázání

Filipským 2:12-15 12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. 13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! 14Všechno dělejte bez reptání a dohadování, 15abyste byli nezkažení a […]

Kázání

Marek 10:17 – 22 17 Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: „Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?“ 18 „Proč mě nazýváš dobrým?“ opáčil Ježíš. „Nikdo není dobrý, jen jediný – Bůh. 19 Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otce i […]