Sermons by Boleslav Firla

Kázání 22. 7. 2018

Jan 5:1-14 Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda,někt. rukopisy Bet-zatha, jiné Betsaida u něhož je pět sloupořadí. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Do rybníka totiž občas sestupoval anděl a vířil vodu. Kdo po tom zvíření vstoupil […]

Kázání 8. 7. 2018

Izaiáš 43:1-7 Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj […]

Bohoslužby 27. 5. 2018

Jan 3:1-7 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: „Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“ […]