Sermons on Jeremiáš 29

Kázání 21. 10. 2018

Jeremiáš 29:4-14 4 Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: 5 Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. 6 Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. 7 Usilujte o prospěch města, do […]