Sermons on Jan 18

Kázání 28. 3. 2018

Jan 18:1-11 Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do té se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišli tam […]

Kázání 9. 3. 2018

Jan 18:28-32 Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka, a tak Pilát vyšel k nim. „Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se. „Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě,“ odpověděli. „Nechte si ho,“ řekl jim Pilát. „Suďte ho podle vlastního zákona.“ „My nesmíme […]